Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van Werknemers

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met de Werknemer, inclusief alle bijlagen en protocollen.

1.3 Opdrachtnemer: Flo Zorgprofessionals met KvK-nummer 82644217.

1.4 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.5 Diensten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.

1.6 Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk(waardig) is aan de functie die de Werknemer uitoefent, bestaande uit de navolgende loonelementen:

 1. het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag);
 4. initiële loonsverhoging, als bij Opdrachtgever is bepaald;
 5. kostenvergoeding (waaronder reiskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald.

1.7 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

1.8 Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

1.9 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Opdrachtnemer.

1.10 Partijen: verwijzing naar Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.11 Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld per e-mail of anderszins op elektronische wijze.

1.12 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever arbeid te verrichten.

1.13 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die in dienst is van Opdrachtnemer of een opdrachtnemer van Opdrachtnemer op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek en ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever ten einde arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht. Waar nodig wordt in deze

Algemene Voorwaarden nader onderscheid gemaakt in:

 1. Uitgezonden Werknemer: iedere Werknemer die flexibel wordt ingezet op uitzendbasis;
 2. Gedetacheerde Werknemer: iedere Werknemer die structureel wordt ingezet op detacheerbasis.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Opdrachtnemer, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan. Deze Algemene Voorwaarden zijn automatisch ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

2.4 Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5 Als Opdrachtnemer bij één of meerdere Overeenkomsten met Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.6 Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan Opdrachtnemer om de Overeenkomst over te dragen met de verdere inachtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op contractovername. Overdraagbaarheid van rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever aan een derde, als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer kan niet aan zijn Offerte worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer:

 • Opdrachtnemer een Offerte heeft afgegeven en Opdrachtgever deze aanvaardt en/of wanneer Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de Overeenkomst; of
 • Opdrachtgever een opdracht plaatst bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard en/of van start gaat met de uitvoering van de opdracht.
Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgesteld, objectief bepaalbare, gebeurtenis intreedt.

4.2 Als de Overeenkomst is aangegaan voor duur van minder dan 12 maanden, is Opdrachtgever gehouden om uiterlijk één maand voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Opdrachtnemer Schriftelijk mede te delen of hij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige Schriftelijke mededeling hiervan, wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd, onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan, met dien verstande dat de verlengde Overeenkomst maandelijks door Opdrachtgever kan worden opgezegd.

4.3 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd niet mogelijk. Indien tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

4.4 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming de overeengekomen opzegtermijn. Indien geen andersluidende opzegtermijn is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

4.5 Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, (tussentijds) wordt opgezegd, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om een naheffing bij Opdrachtgever in rekening te brengen ter hoogte van de door Opdrachtnemer aan de Werknemer te betalen transitievergoeding en/of aanzegvergoeding, voor zover de Werknemer hierop aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 Burgerlijk Wetboek en voor zover de reservering van de transitievergoeding niet reeds is verdisconteerd in het Opdrachtgeverstarief. Opdrachtgever zal de naheffing binnen de door Opdrachtnemer gestelde betalingstermijn voldoen.

4.6 Elke Overeenkomst eindigt – zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – op het tijdstip waarop een van Partijen, per aangetekende brief met handtekening retour, de ontbinding ervan inroept, omdat:  

 • de andere Partij in verzuim verkeert of;
 • de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 • de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of;
 • de andere Partij (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd of haar (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

4.7 Indien Opdrachtnemer wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen en leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade die Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.8 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt opgezegd. 

4.9 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Opdrachtnemer de Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

4.10 In het geval dat Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer ten behoeve van de Terbeschikkingstelling van de Werknemer te laat opzegt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de periode dat de Werknemer langer moet doorwerken direct bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.11 De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op art. 6:265 Burgerlijk Wetboek onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.

4.12 Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 5. Informatieplicht Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Opdrachtgever verstrekt daarom tijdig alle benodigdheden aan Opdrachtnemer en verricht tijdig alle handelingen die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.

5.2 De Opdrachtgever dient opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren over eventuele bedrijfssluiting(en) en/of (een) collectief verplichte vrije dag(en), opdat Opdrachtnemer deze omstandighe(i)d(en) zoveel mogelijk deel kan laten uitmaken van de met de Werknemer gesloten arbeidsovereenkomst. 

5.3 Indien Opdrachtgevers voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dag(en) bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover onmiddellijk – maar uiterlijk vijf (5) Werkdagen na het bekend worden van het voornemen – Schriftelijk te informeren. Schendt de Opdrachtgever deze informatieplicht, dan is de Opdrachtgever – voor de duur van de bedrijfssluiting/vrije dag(en) – onverkort gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, berekend over het krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verrichtte handelingen en verstrekte gegevens. 

5.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Opdrachtnemer het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Opdrachtnemer te maken kosten voor rekening en risico komen van Opdrachtgever. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer daarnaast het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 6. Werkprocedure

6.1 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Terbeschikkingstelling. 

6.2 Opdrachtnemer bepaalt vervolgens aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de zijn bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat) Werknemers, welke (kandidaat) Werknemers hij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat) Werknemers af te wijzen.

6.3 Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Werknemer.

6.4 Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Werknemers, die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een Schriftelijke klacht bij opdrachtnemer  indient en daarbij bewijst, dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer bij de selectie van de Werknemers.

6.5 Indien Opdrachtnemer in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de Cao op hem rustende verplichtingen informatie van Opdrachtgever behoeft, zal Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 7. Functie en (inleners)beloning

7.1 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling  verstrekt de Opdrachtgever een functieomschrijving met bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan Opdrachtnemer.

7.2 De beloning van de Werknemer wordt vastgesteld conform de Cao en/of de Inlenersbeloning, alsmede de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

7.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Werknemer uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onmiddellijk de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Opdrachtnemer de beloning van de Werknemer én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief verschuldigd vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Opdrachtnemer.

7.4 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Alle elementen van de Inlenersbeloning worden aan Opdrachtgever doorberekend. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de Werknemer wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.

7.5 Indien en voor zover voor de Werknemer vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt vastgesteld, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van Opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de Werknemer uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van Opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De Inlenersbeloning en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.

7.6 Vergoedingen en toeslagen waaronder overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond conform de terzake geldende regeling  van de inlenersbeloning of – indien van toepassing – de Cao, en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8. Opdrachtgeverstarief

8.1 Het door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aanspraak heeft en/of de door Opdrachtnemer aan de Werknemer verschuldigde toeslagen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermeerderd met de kostenvergoedingen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan de Werknemer. Over het Opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar het Opdrachtgeverstarief te indexeren overeenkomstig de CBS – prijsindex alle huishoudens voor dat kalenderjaar.

8.3 Indien de Inlenersbeloning op enig moment kan/dient te worden toegepast,  stelt Opdrachtnemer de beloning van de Werknemer en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de aldus te berekenen (nieuwe) beloning en Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.

8.4 Naast het in lid 4 bedoelde geval is Opdrachtnemer in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van:

 • wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen (waaronder de elementen van de Inlenersbeloning) of wijziging van de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
 • een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao (waaronder wordt begrepen een initiële cao-loonsverhoging met terugwerkende kracht), de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.  

Indien aanpassing van het Opdrachtgeverstarief voortvloeit uit een initiële cao-loonsverhoging met terugwerkende kracht dan is Opdrachtnemer tevens gerechtigd tot nafacturering.

8.5 Als Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.

8.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en Schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. 

8.7 Indien de beloning van de Werknemer, de Inlenersbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak te laag is/zijn vastgesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd ook achteraf – dus met terugwerkende kracht – de beloning van de Werknemer, de Inlenersbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Opdrachtnemer kan dan ook al hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en/of de (on)kosten die Opdrachtnemer hierdoor heeft gemaakt, bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor de schade van Opdrachtnemer – waaronder (maar niet beperkt tot) aan Opdrachtnemer opgelegde boetes – indien (achteraf) blijkt dat Opdrachtnemer de Werknemer een onjuiste beloning heeft toegekend, wegens een onjuiste opgave van de bij Opdrachtgever gebruikelijke functiewaardering en beloning.

Artikel 9. Facturatie en tijdverantwoording

9.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van het digitale tijdregistratiesysteem van Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever ervoor opteert om de tijdverantwoording digitaal te controleren, aan te passen of te accorderen dan dient dit binnen 5 dagen na digitale publicatie te zijn gedaan. Na 5 dagen kan Opdrachtnemer de vooraf ingeplande uren of de door de Werknemer ingevulde uren in rekening brengen.

9.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen overeen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of door middel van door of voor Opdrachtgever opgestelde overzichten.

9.3 Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Opdrachtnemer aansluitend aan de door de Werknemer gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Opdrachtnemer wordt verstrekt.

9.4 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Werknemer aan te leveren declaratieformulieren, behoudt Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Werknemer bij Opdrachtnemer ingeleverde declaratieformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Werknemer bij Opdrachtnemer ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

9.6 Alvorens Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Opdrachtnemer gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Werknemer, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.

Facturatie bij Gedetacheerde Werknemers

9.7 Opdrachtnemer factureert ten minste op basis van het aantal in de Overeenkomst overeengekomen uren per week in de desbetreffende maand dat de Gedetacheerde Werknemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

9.8 Als uit de tijdverantwoording blijkt dat de Gedetacheerde Werknemer meer uren ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever dan overeengekomen in de Overeenkomst, dan zullen deze uren bij de eerstvolgende factuur aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling en gevolgen wanbetaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is geworden binnen 14 kalenderdagen na (deel)factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze te zijn voldaan.

10.2 Uitsluitend betaling aan Opdrachtnemer of aan een door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werkt bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover Opdrachtnemer en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.

10.3 Indien Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Opdrachtgever deze bezwaren binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Opdrachtnemer.

10.5 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtgever is over hetgeen hij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Opdrachtnemer moet maken ter effectuering van zijn rechten, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra Opdrachtgever in verzuim is, door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.

10.7 Tenzij door Opdrachtnemer anders aangegeven, strekken betalingen van Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Opdrachtnemer wenselijk voorkomt en in ieder geval als Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer daaraan gehoor te geven.

10.8 Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

10.9 Indien Opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Opdrachtnemer als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is Opdrachtnemer gemachtigd:

a. om de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever, wanneer Opdrachtnemer hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient hij deze te vergoeden; of

b. zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Minimale betalingsverplichting bij Uitgezonden Werknemers

10.10 Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever – onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer – ten minste gehouden per oproep het Opdrachtgeverstarief berekend over de aangevraagde uren voor een Dienst aan Opdrachtnemer te voldoen, indien:

a. de voorziene dienst binnen 4 dagen voor aanvang van de dienst geannuleerd of gewijzigd, dan wordt de gehele dienst zoals deze gepland stond in rekening gebracht;

b. de voorziene dienst geannuleerd wordt terwijl de Werknemer al is verschenen, dan wordt de gehele dienst in rekening gebracht.

Artikel 11. Vrees niet nakoming

11.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Opdrachtgever is of wordt gelegd, ofwel Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Opdrachtnemer is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.

11.2 Opdrachtnemer is in het geval van het in lid 1 genoemde bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, is hij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van Opdrachtgever. 

11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Vervanging en beschikbaarheid

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemers te vervangen door een andere Werknemer onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de toepasselijke ontslagrichtlijnen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist. Opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. Opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.

12.2 Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor –  niet gehouden tot vergoeding van –  enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst – of nadien – tussen Partijen overeengekomen, aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 13. Opschortingsrecht

13.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Terbeschikkingstelling tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Ook als Opdrachtgever niet gerechtigd is de Terbeschikkingstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de overeengekomen of gebruikelijke aantal uren.

13.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

 • dit Schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 • Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Werknemer niet te werk kan worden gesteld; én
 • Opdrachtnemer jegens de Werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de Cao.

13.3 Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 

Artikel 14. Arbeidsduur en werktijden

14.1 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij Opdrachtgever vastgelegd in de Overeenkomst.

14.2 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever staat er voor in. dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. 

14.2 Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao.

Artikel 15. Goede uitoefening van leiding en toezicht

15.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

15.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht en leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Werknemer aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

15.3 De Opdrachtgever kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij/in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Opdrachtnemer én de Werknemer daarmee vooraf Schriftelijk hebben ingestemd.

15.4 Tewerkstelling van de Werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is alleen mogelijk indien de tewerkstelling in het buitenland Schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer. Eventuele bijkomende kosten, zoals additionele reiskosten, reisuren, verblijfskosten etc. worden doorberekend aan Opdrachtgever.

15.5 Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.

15.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Opdrachtnemer als werkgever van de Werknemer – direct of indirect – ter zake schaden, verliezen en/of verbintenissen. Opdrachtgever is gehouden zich, afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan Opdrachtnemer.

Artikel 16. Arbeidsomstandigheden

16.1 Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

16.2 Opdrachtgever is jegens de Werknemer en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

16.3 Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan Opdrachtnemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

16.4 Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

16.5 Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en Opdrachtnemer vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is eveneens gehouden aan Opdrachtnemer de doorbetaling van het loon van de Werknemer te vergoeden.

16.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Opdrachtgever jegens de in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek genoemde personen aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van de in dat artikel bedoelde schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand van de nabestaanden). De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere vordering en/of aansprakelijkheid als bedoeld in dit Artikellid. 

16.7 Indien eventuele nabestaanden een uitkering vorderen van Opdrachtnemer op grond van art. 6:674 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dan is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden aan Opdrachtnemer.

16.8 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren – en voor de duur van de Overeenkomst verzekerd blijven – tegen de in dit Artikel en de relevante wet/-regelgeving bedoelde aansprakelijkheid en de door hem verleende vrijwaring(en). Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van die verzekering(en). 

Artikel 17. Bewaarplicht en verwerking van persoonsgegevens

17.1 Opdrachtgever aan wie door Opdrachtnemer de Werknemer ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de Werknemer conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal Opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten. Het identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.

17.2 Opdrachtgever aan wie door Opdrachtnemer een vreemdeling in de zin van de Wav ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

17.3 Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonsgegevens van de Werknemer vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verlangt geen persoonsgegevens van Opdrachtnemer die Opdrachtnemer op basis van de AVG niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Opdrachtnemer aan hem verstrekte persoonsgegevens. Opdrachtgever is er tevens verantwoordelijk voor dat aan Opdrachtnemer alleen persoonlijke gegevens worden verstrekt indien en voor zover hij hierbij een gerechtvaardigd doel heeft. Beide Partijen worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, tenzij de feitelijke situatie noopt tot een andere verhouding, in welk geval Partijen zullen overgaan tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.

17.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die Opdrachtgever worden opgelegd, omdat hij zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

17.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Opdrachtnemer wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 18. Bejegening, medezeggenschap en gelijke rechten

18.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd, of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of laten meewegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van de Werknemer.

18.2 Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Werknemer op de gelijke wijze als zijn eigen werknemers toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling, indien en voor zover Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.

18.3 Indien Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Werknemer op gelijke wijze als zijn eigen werknemers toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Opdrachtnemer betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

18.4 Opdrachtgever is gehouden om de Werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

18.5 Indien de Werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

18.6 Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Werknemers in zijn onderneming. Indien en voor zover Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.

18.7 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en zorgt dat de Werknemer gelijke toegang heeft tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

18.8 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c WAADI en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Werknemer, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

18.9 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 WAADI. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Werknemer ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. Opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de Werknemer uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Werknemer verstrekken waardoor artikel 10 WAADI zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door de Werknemer laten uitvoeren van werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.

18.10 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a WAADI. Opdrachtgever zal voor de aanvang van de Terbeschikkingstelling, en daarna wanneer nodig, tijdig en volledig Schriftelijk informatie over de arbeidsvoorwaarden aan Opdrachtnemer verschaffen.

Artikel 19. Verplichtingen en aansprakelijkheid

19.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer, Opdrachtgever, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.

19.2 Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.

19.3 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 en/of artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;

b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;

c. de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 Burgerlijk Wetboek, tegenover Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval uitkeert;

d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 en/of artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek, beperkt is tot de hoogte van de laatste drie door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de bruto loonkosten van de ter beschikking gestelde Werknemer(s) – welke bruto loonkosten Opdrachtgever één op één doorbetaalt – buiten beschouwing gelaten, waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de aan hem gelieerde vennootschappen te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 150.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen;

e. deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of van zijn werknemers en/of Werknemers.

19.4 Alle ondergeschikten of leveranciers van Opdrachtnemer kunnen zich tegenover Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Opdrachtnemer beroepen op de bovenstaande bepalingen.

19.5 Schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

19.6 Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 20. Overname Werknemers

20.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan:

a. het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de Werknemer;

b. het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Werknemer en een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) dan wel waarbij de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek);

c. het door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) ter beschikking (laten) stellen van de betreffende Werknemer aan de Opdrachtgever; (steeds) ongeacht of het daarbij gaat om dezelfde functie of werkzaamheden.

20.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Werknemer tevens verstaan:

 • de (aspirant-) Werknemer die bij Opdrachtnemer is ingeschreven;
 • de (aspirant-) Werknemer die is voorgesteld aan Opdrachtgever;
 • de Werknemer wiens Terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd.

20.3 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

20.4 Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer Schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen om met de Werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan.

20.5 Opdrachtgever is in beginsel niet gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met de Werknemer, behalve indien en voor zover de eventuele overname geschiedt in onderling overleg met Opdrachtnemer. Het aangaan van een arbeidsverhouding met de Werknemer zonder voorafgaand overleg met Opdrachtnemer is derhalve niet toegestaan.

20.6 Het bepaalde in dit artikel geldt zowel in het geval Opdrachtgever de Werknemer – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Werknemer – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

20.7 Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding met de Werknemer aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Werknemer gedurende 1.040 gewerkte en gefactureerde uren aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd. Partijen komen overeen dat een redelijke vergoeding als volgt wordt bepaald: 1040 uren minus het aantal reeds gewerkte uren door de  Werknemer vermenigvuldigd met 25% van het laatst geldende tarief. Deze vergoeding wordt vermeerderd met btw. 

20.8 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Werknemer binnen zes maanden nadat diens Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de Werknemer van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1.040 gewerkte uren minus de reeds door de Uitgezonden Werknemer gewerkte uren.

Artikel 21. Intellectuele en industriële eigendom(srechten)

21.1 Opdrachtnemer zal de Werknemer op verzoek van Opdrachtgever, een Schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.

21.2 Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Opdrachtnemer.

21.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 22. Geheimhouding

22.1 Een Partij verstrekt aan een derde geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die haar ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, tenzij – en ook dan alleen voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen (laten) uitvoeren of indien op die Partij een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

22.2 Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de Werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

22.3 Het staat Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Opdrachtnemer.

22.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Algemene voorwaarden

voor de terbeschikkingstelling van Werknemers

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met de Werknemer, inclusief alle bijlagen en protocollen.

1.3 Opdrachtnemer: Flo Zorgprofessionals met KvK-nummer XXXXXXX.

1.4 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer contracteert c.q. beoogt te contracteren.

1.5 Diensten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten.

1.6 Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk(waardig) is aan de functie die de Werknemer uitoefent, bestaande uit de navolgende loonelementen:

 1. het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag);
 4. initiële loonsverhoging, als bij Opdrachtgever is bepaald;
 5. kostenvergoeding (waaronder reiskosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald.

1.7 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

1.8 Opdrachtgeverstarief: het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

1.9 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Opdrachtnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Opdrachtnemer.

1.10 Partijen: verwijzing naar Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen.

1.11 Schriftelijk: op schrift gesteld dan wel digitaal ter beschikking gesteld per e-mail of anderszins op elektronische wijze.

1.12 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Opdrachtnemer in het kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever arbeid te verrichten.

1.13 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die in dienst is van Opdrachtnemer of een opdrachtnemer van Opdrachtnemer op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek en ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever ten einde arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht. Waar nodig wordt in deze

Algemene Voorwaarden nader onderscheid gemaakt in:

 1. Uitgezonden Werknemer: iedere Werknemer die flexibel wordt ingezet op uitzendbasis;
 2. Gedetacheerde Werknemer: iedere Werknemer die structureel wordt ingezet op detacheerbasis.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Opdrachtnemer, alsmede op alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming daarvan. Deze Algemene Voorwaarden zijn automatisch ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk Schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die

Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.

2.4 Als Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

2.5 Als Opdrachtnemer bij één of meerdere Overeenkomsten met Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.6 Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan Opdrachtnemer om de Overeenkomst over te dragen met de verdere inachtneming van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op contractovername. Overdraagbaarheid van rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever aan een derde, als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek, is uitgesloten.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer kan niet aan zijn Offerte worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer:

 • Opdrachtnemer een Offerte heeft afgegeven en Opdrachtgever deze aanvaardt en/of wanneer Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van de Overeenkomst; of
 • Opdrachtgever een opdracht plaatst bij Opdrachtnemer en Opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard en/of van start gaat met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4. Duur en beëindiging

4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgesteld, objectief bepaalbare, gebeurtenis intreedt.

4.2 Als de Overeenkomst is aangegaan voor duur van minder dan 12 maanden, is Opdrachtgever gehouden om uiterlijk één maand voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Opdrachtnemer Schriftelijk mede te delen of hij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan. Bij gebreke van tijdige Schriftelijke mededeling hiervan, wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd, onder dezelfde voorwaarden als waarvoor deze is aangegaan, met dien verstande dat de verlengde

Overeenkomst maandelijks door Opdrachtgever kan worden opgezegd.

4.3 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd niet mogelijk. Indien tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, dient de opzegging Schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

4.4 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming de overeengekomen opzegtermijn. Indien geen andersluidende opzegtermijn is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

4.5 Indien de Overeenkomst door Opdrachtgever, om welke reden dan ook, (tussentijds) wordt opgezegd, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om een naheffing bij Opdrachtgever in rekening te brengen ter hoogte van de door Opdrachtnemer aan de Werknemer te betalen transitievergoeding en/of aanzegvergoeding, voor zover de Werknemer hierop aanspraak op kan maken ingevolge het bepaalde in respectievelijk de artikelen 7:673 en 7:668 Burgerlijk Wetboek en

voor zover de reservering van de transitievergoeding niet reeds is verdisconteerd in het Opdrachtgeverstarief. Opdrachtgever zal de naheffing binnen de door Opdrachtnemer gestelde betalingstermijn voldoen.

4.6 Elke Overeenkomst eindigt – zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – op het tijdstip waarop een van Partijen, per aangetekende brief met handtekening retour, de ontbinding ervan inroept, omdat:  

 • de andere Partij in verzuim verkeert of;
 • de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 • de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of;
 • de andere Partij (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd of haar (voorlopige) surseance van betaling is verleend.

4.7 Indien Opdrachtnemer wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van Opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van Opdrachtgever besloten om de Terbeschikkingstelling te beëindigen en leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade die Opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.8 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling. Beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever houdt in het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst rechtsgeldig is of wordt opgezegd. 

4.9 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Opdrachtnemer de Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor

lijdt.

4.10 In het geval dat Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer ten behoeve van de Terbeschikkingstelling van de Werknemer te laat opzegt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de periode dat de Werknemer langer moet doorwerken direct bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.11 De voorgaande artikelen laten het recht op een beroep op art. 6:265 Burgerlijk Wetboek onverlet. In geval van ontbinding van een Overeenkomst geldt dat, al hetgeen reeds uit hoofde van de Overeenkomst is betaald niet als ongedaanmakingsverbintenis kan worden teruggevorderd.

4.12 Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 5. Informatieplicht Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van documenten en gegevens van Opdrachtgever, in het bijzonder ten aanzien van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Opdrachtgever verstrekt daarom tijdig alle benodigdheden aan Opdrachtnemer en verricht tijdig alle handelingen die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.

5.2 De Opdrachtgever dient opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren over eventuele bedrijfssluiting(en) en/of (een) collectief verplichte vrije dag(en), opdat Opdrachtnemer deze omstandighe(i)d(en) zoveel mogelijk deel kan laten uitmaken van de met de Werknemer gesloten arbeidsovereenkomst. 

5.3 Indien Opdrachtgevers voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dag(en) bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierover onmiddellijk – maar uiterlijk vijf (5) Werkdagen na het bekend worden van het voornemen – Schriftelijk te informeren. Schendt de Opdrachtgever deze informatieplicht, dan is de Opdrachtgever – voor de duur van de bedrijfssluiting/vrije dag(en) – onverkort gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen, berekend over het krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid, deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verrichtte handelingen en verstrekte gegevens. 

5.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens door Opdrachtgever zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Opdrachtnemer het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de door Opdrachtnemer te maken kosten voor rekening en risico komen van Opdrachtgever. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer daarnaast het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 6. Werkprocedure

6.1 Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling een accurate

omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de Terbeschikkingstelling. 

6.2 Opdrachtnemer bepaalt vervolgens aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de zijn bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Terbeschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat) Werknemers, welke (kandidaat) Werknemers hij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat) Werknemers af te wijzen.

6.3 Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de contacten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorafgaande aan een mogelijke Overeenkomst om welke reden dan ook niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Werknemer.

6.4 Opdrachtnemer  is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Werknemers, die niet blijken te voldoen aan de door de Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de Terbeschikkingstelling een Schriftelijke klacht bij opdrachtnemer  indient en daarbij bewijst, dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer bij de selectie van de Werknemers.

6.5 Indien Opdrachtnemer in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de Cao op hem rustende verplichtingen informatie van Opdrachtgever behoeft, zal Opdrachtgever op eerste verzoek deze informatie kosteloos aan Opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 7. Functie en (inleners)beloning

7.1 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of Terbeschikkingstelling  verstrekt de Opdrachtgever een functieomschrijving met bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat moment bekend) aan Opdrachtnemer.

7.2 De beloning van de Werknemer wordt vastgesteld conform de Cao en/of de Inlenersbeloning, alsmede de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

7.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemmen met de werkelijk door de Werknemer uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onmiddellijk de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de Werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op

wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Opdrachtnemer de beloning van de Werknemer én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief verschuldigd vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Opdrachtnemer.

7.4 Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer tijdig en ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Alle elementen van de Inlenersbeloning worden aan Opdrachtgever doorberekend. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de Werknemer wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.

7.5 Indien en voor zover voor de Werknemer vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt vastgesteld, stelt Opdrachtgever Opdrachtnemer tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van Opdrachtgever die tot gevolg heeft dat de door de Werknemer uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw van Opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De Inlenersbeloning en het Opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.

7.6 Vergoedingen en toeslagen waaronder overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten worden beloond conform de terzake geldende regeling  van de inlenersbeloning of – indien van toepassing – de Cao, en/of andere toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8. Opdrachtgeverstarief

8.1 Het door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aanspraak heeft en/of de door Opdrachtnemer aan de Werknemer verschuldigde toeslagen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermeerderd met de kostenvergoedingen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan de Werknemer. Over het Opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht.

8.2 Opdrachtnemer is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar het Opdrachtgeverstarief te indexeren overeenkomstig de CBS – prijsindex alle huishoudens voor dat kalenderjaar.

8.3 Indien de Inlenersbeloning op enig moment kan/dient te worden toegepast,  stelt Opdrachtnemer de beloning van de Werknemer en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en Inlenersbeloning. In de aldus te berekenen (nieuwe) beloning en Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever geldende elementen van de Inlenersbeloning meegenomen.

8.4 Naast het in lid 4 bedoelde geval is Opdrachtnemer in ieder geval ook gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen als gevolg van:

 • wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen (waaronder de elementen van de Inlenersbeloning) of wijziging van de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig verbindend voorschrift;
 • een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de Cao (waaronder wordt begrepen een initiële cao-loonsverhoging met terugwerkende kracht), de bij Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.  

Indien aanpassing van het Opdrachtgeverstarief voortvloeit uit een initiële cao-loonsverhoging met terugwerkende kracht dan is Opdrachtnemer tevens gerechtigd tot nafacturering.

8.5 Als Opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van Opdrachtgever om de Terbeschikkingstelling te beëindigen. De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst is Opdrachtgever het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.

8.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en Schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. 

8.7 Indien de beloning van de Werknemer, de Inlenersbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief door een aan de Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak te laag is/zijn vastgesteld, is Opdrachtnemer gerechtigd ook achteraf – dus met terugwerkende kracht – de beloning van de Werknemer, de Inlenersbeloning en/of het Opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. Opdrachtnemer kan dan ook al hetgeen de Opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en/of de (on)kosten die Opdrachtnemer hierdoor heeft gemaakt, bij de Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor de schade van Opdrachtnemer – waaronder (maar niet beperkt tot) aan Opdrachtnemer opgelegde boetes – indien (achteraf) blijkt dat Opdrachtnemer de Werknemer een onjuiste beloning heeft toegekend, wegens een onjuiste opgave van de bij Opdrachtgever gebruikelijke functiewaardering en beloning.

Artikel 9. Facturatie en tijdverantwoording

9.1 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording door middel van het digitale tijdregistratiesysteem van Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever ervoor opteert om de tijdverantwoording digitaal te controleren, aan te passen of te accorderen dan dient dit binnen 5 dagen na digitale publicatie te zijn gedaan. Na 5 dagen kan Opdrachtnemer de vooraf ingeplande uren of de door de Werknemer ingevulde uren in rekening brengen.

9.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer komen overeen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of door middel van door of voor Opdrachtgever opgestelde overzichten.

9.3 Indien Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat Opdrachtnemer aansluitend aan de door de Werknemer gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan Opdrachtnemer wordt verstrekt.

9.4 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Werknemer aan te leveren declaratieformulieren, behoudt

Opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Werknemer bij Opdrachtnemer ingeleverde declaratieformulier en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de Werknemer bij Opdrachtnemer ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door Opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen

toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de

Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de Overeenkomst het Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk

gemaakte onkosten.

9.6 Alvorens Opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de Werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Opdrachtnemer gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Werknemer, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de door hem vermeldde gegevens correct zijn.

Facturatie bij Gedetacheerde Werknemers

9.7 Opdrachtnemer factureert ten minste op basis van het aantal in de Overeenkomst overeengekomen uren per week in de desbetreffende maand dat de Gedetacheerde Werknemer ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.

9.8 Als uit de tijdverantwoording blijkt dat de Gedetacheerde Werknemer meer uren ter beschikking is gesteld aan Opdrachtgever dan overeengekomen in de Overeenkomst, dan zullen deze uren bij de eerstvolgende factuur aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling en gevolgen wanbetaling

10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is geworden binnen 14 kalenderdagen na (deel)factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze te zijn voldaan.

10.2 Uitsluitend betaling aan Opdrachtnemer of aan een door Opdrachtnemer uitdrukkelijk Schriftelijk aangewezen derde werkt bevrijdend. Betalingen door Opdrachtgever aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover Opdrachtnemer en kunnen nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.

10.3 Indien Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Opdrachtgever deze bezwaren binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur Schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Opdrachtnemer.

10.5 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtgever is over hetgeen hij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Opdrachtnemer moet maken ter effectuering van zijn rechten, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente – tenzij Opdrachtnemer aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra Opdrachtgever in verzuim is, door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.

10.7 Tenzij door Opdrachtnemer anders aangegeven, strekken betalingen van Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Indien het Opdrachtnemer wenselijk voorkomt en in ieder geval als Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Opdrachtnemer gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer daaraan gehoor te geven.

10.8 Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

10.9 Indien Opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van Opdrachtnemer als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is Opdrachtnemer gemachtigd:

 1. om de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Opdrachtgever, wanneer Opdrachtnemer hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient hij deze te vergoeden; of
 2. zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Minimale betalingsverplichting bij Uitgezonden Werknemers

10.10 Tenzij anders overeengekomen, is Opdrachtgever – onverminderd de overige verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer – ten minste gehouden per oproep het Opdrachtgeverstarief berekend over de aangevraagde uren voor een Dienst aan Opdrachtnemer te voldoen, indien:

 1. de voorziene dienst binnen 4 dagen voor aanvang van de dienst geannuleerd of gewijzigd, dan wordt de gehele dienst zoals deze gepland stond in rekening gebracht; 
 2. de voorziene dienst geannuleerd wordt terwijl de Werknemer al is verschenen, dan wordt de gehele dienst in rekening gebracht.

Artikel 11. Vrees niet nakoming

11.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van Opdrachtgever aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van Opdrachtgever is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Opdrachtgever is of wordt gelegd, ofwel Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van

Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Opdrachtnemer is gerechtigd

onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.

11.2 Opdrachtnemer is in het geval van het in lid 1 genoemde bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, is hij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van Opdrachtgever. 

11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 12. Vervanging en beschikbaarheid

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Werknemers te vervangen door een andere Werknemer onder voortzetting van de Overeenkomst, onder andere met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de toepasselijke Cao en de toepasselijke ontslagrichtlijnen. Hiervoor is geen toestemming van Opdrachtgever vereist. Opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. Opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.

12.2 Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor –  niet gehouden tot vergoeding van –  enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst – of nadien – tussen Partijen overeengekomen, aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

Artikel 13. Opschortingsrecht

13.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Terbeschikkingstelling tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Ook als Opdrachtgever niet gerechtigd is de Terbeschikkingstelling tijdelijk op te schorten, maar Opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer of de Werknemer niet te werk kan stellen, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Opdrachtnemer het Opdrachtgeverstarief te voldoen over de overeengekomen of gebruikelijke aantal uren.

13.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

 • dit Schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
 • Opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de Werknemer niet te werk kan worden gesteld; én
 • Opdrachtnemer jegens de Werknemer met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de Cao.

13.3 Opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd. 

Artikel 14. Arbeidsduur en werktijden

14.1 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij Opdrachtgever vastgelegd in de Overeenkomst.

14.2 Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren. Opdrachtgever staat ervoor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever staat er voor in. dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de wettelijke vereisten. 

14.2 Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao.

Artikel 15. Goede uitoefening van leiding en toezicht

15.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

15.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht en leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de Opdrachtgever ter beschikking stellen van de Werknemer aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

15.3 De Opdrachtgever kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van het bij/in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Opdrachtnemer én de Werknemer daarmee vooraf Schriftelijk hebben ingestemd.

15.4 Tewerkstelling van de Werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde Opdrachtgever is alleen mogelijk indien de tewerkstelling in het buitenland Schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer. Eventuele bijkomende kosten, zoals additionele reiskosten, reisuren, verblijfskosten etc. worden doorberekend aan Opdrachtgever.

15.5 Opdrachtgever zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever of die derden.

15.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Opdrachtnemer als werkgever van de Werknemer – direct of indirect – ter zake schaden, verliezen en/of verbintenissen. Opdrachtgever is gehouden zich, afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een

bewijs van verzekering aan Opdrachtnemer.

Artikel 16. Arbeidsomstandigheden

16.1 Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. 

16.2 Opdrachtgever is jegens de Werknemer en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

16.3 Opdrachtgever is gehouden om aan de Werknemer en aan Opdrachtnemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, Schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Werknemer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

16.4 Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een Schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de

opgestelde rapportage.

16.5 Opdrachtgever zal aan de Werknemer vergoeden – en Opdrachtnemer vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever is eveneens gehouden aan Opdrachtnemer de doorbetaling van het loon van de Werknemer te vergoeden.

16.6 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Opdrachtgever jegens de in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek genoemde personen aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van de in dat artikel bedoelde schade (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand van de nabestaanden). De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen iedere vordering en/of aansprakelijkheid als bedoeld in dit Artikellid. 

16.7 Indien eventuele nabestaanden een uitkering vorderen van Opdrachtnemer op grond van art. 6:674 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dan is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te vergoeden aan Opdrachtnemer.

16.8 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren – en voor de duur van de Overeenkomst verzekerd blijven – tegen de in dit Artikel en de relevante wet/-regelgeving bedoelde aansprakelijkheid en de door hem verleende vrijwaring(en). Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van die verzekering(en). 

Artikel 17. Bewaarplicht en verwerking van persoonsgegevens

17.1 Opdrachtgever aan wie door Opdrachtnemer de Werknemer ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de Werknemer conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal Opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten. Het identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.

17.2 Opdrachtgever aan wie door Opdrachtnemer een vreemdeling in de zin van de Wav ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een

afschrift van het document op in zijn administratie. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wav aan Opdrachtgever wordt opgelegd.

17.3 Opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de Terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonsgegevens van de Werknemer vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening

gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verlangt geen persoonsgegevens van Opdrachtnemer die Opdrachtnemer op basis van de AVG niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door

Opdrachtnemer aan hem verstrekte persoonsgegevens. Opdrachtgever is er tevens verantwoordelijk voor dat aan

Opdrachtnemer alleen persoonlijke gegevens worden verstrekt indien en voor zover hij hierbij een gerechtvaardigd doel heeft. Beide Partijen worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, tenzij de feitelijke situatie noopt tot een andere verhouding, in welk geval Partijen zullen overgaan tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.

17.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die Opdrachtgever worden opgelegd, omdat hij zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is nagekomen.

17.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren voor opgelegde boetes aan en aanspraken jegens Opdrachtnemer wegens het niet nakomen door Opdrachtgever van de in dit artikel genoemde verplichtingen.

Artikel 18. Bejegening, medezeggenschap en gelijke rechten

18.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging,

politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische

ziekte, leeftijd, of welke grond dan ook. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen

stellen of laten meewegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van de Werknemer.

18.2 Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de Werknemer op de gelijke wijze als zijn eigen werknemers toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling, indien en voor zover Opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.

18.3 Indien Opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de Werknemer op gelijke wijze als zijn eigen werknemers toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het werkgeverschap van Opdrachtnemer betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

18.4 Opdrachtgever is gehouden om de Werknemer die lid is van de ondernemingsraad van Opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

18.5 Indien de Werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het

Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Werknemer onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van medezeggenschap.

18.6 Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) betreffende de (verwachte) inzet van Werknemers in zijn onderneming. Indien en voor zover Opdrachtgever bij de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Opdrachtnemer verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waartoe de WOR verplicht.

18.7 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en zorgt dat de Werknemer gelijke toegang heeft tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is.

18.8 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c WAADI en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Werknemer, opdat deze dezelfde kansen op een

arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

18.9 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 WAADI. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de Werknemer ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van Opdrachtgever waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties, waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting. Opdrachtgever zal in

de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de Werknemer uitdrukkelijk geen opdrachten aan de Werknemer verstrekken

waardoor artikel 10 WAADI zal worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door de Werknemer laten uitvoeren van

werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment deelnemen aan de collectieve acties.

18.10 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a WAADI. Opdrachtgever zal voor de aanvang van de

Terbeschikkingstelling, en daarna wanneer nodig, tijdig en volledig Schriftelijk informatie over de arbeidsvoorwaarden aan

Opdrachtnemer verschaffen.

Artikel 19. Verplichtingen en aansprakelijkheid

19.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer, Opdrachtgever, de Werknemer en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of verliezen van Opdrachtgever als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) – direct of indirect – ter zake van de in dit lid bedoelde schaden en/of verliezen.

19.2 Opdrachtgever is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.

19.3 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 en/of artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door

of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst,

gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;

 1. de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een

ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 Burgerlijk Wetboek, tegenover Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in

voorkomend geval uitkeert;

 1. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 en/of artikel 6:271 Burgerlijk Wetboek, beperkt is tot de hoogte van de laatste drie door Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst betaalde facturen tezamen. Voor de bepaling van de hoogte van de facturen, worden de bruto

loonkosten van de ter beschikking gestelde Werknemer(s) – welke bruto loonkosten Opdrachtgever één op één doorbetaalt – buiten beschouwing gelaten, waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de aan hem gelieerde vennootschappen te allen tijde is beperkt tot maximaal een bedrag van € 150.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen;

 1. deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer en/of van zijn

werknemers en/of Werknemers.

19.4 Alle ondergeschikten of leveranciers van Opdrachtnemer kunnen zich tegenover Opdrachtgever en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Opdrachtnemer beroepen op de bovenstaande bepalingen.

19.5 Schade waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan Opdrachtnemer gemeld te worden, op straffe van verval van het

recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

19.6 Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 20. Overname Werknemers

20.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Werknemer verstaan: 

 1. het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en de Werknemer; 
 2. het sluiten van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de Werknemer en een derde, waarbij de Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek) dan wel waarbij de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek); 
 3. het door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming) ter beschikking (laten) stellen van de betreffende Werknemer aan de Opdrachtgever; (steeds) ongeacht of het daarbij gaat om dezelfde functie of werkzaamheden.

20.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder Werknemer tevens verstaan:

 • de (aspirant-) Werknemer die bij Opdrachtnemer is ingeschreven;
 • de (aspirant-) Werknemer die is voorgesteld aan Opdrachtgever;
 • de Werknemer wiens Terbeschikkingstelling voor het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd.

20.3 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de Werknemer aangaan indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Werknemer niet rechtsgeldig is geëindigd en indien en voor zover Opdrachtgever de Overeenkomst met Opdrachtnemer niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

20.4 Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer Schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen om met de Werknemer een arbeidsverhouding aan te gaan.

20.5 Opdrachtgever is in beginsel niet gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met de Werknemer, behalve indien en voor zover de eventuele overname geschiedt in onderling overleg met Opdrachtnemer. Het aangaan van een arbeidsverhouding met de Werknemer zonder voorafgaand overleg met Opdrachtnemer is derhalve niet toegestaan.

20.6 Het bepaalde in dit artikel geldt zowel in het geval Opdrachtgever de Werknemer – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de Werknemer – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

20.7 Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde een arbeidsverhouding met de Werknemer aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de Werknemer gedurende 1.040 gewerkte en gefactureerde uren aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een redelijke vergoeding verschuldigd. Partijen komen overeen dat een redelijke vergoeding als volgt wordt bepaald: 1040 uren minus het aantal reeds gewerkte uren door de  Werknemer vermenigvuldigd met 25% van het laatst geldende tarief. Deze vergoeding wordt vermeerderd met btw. 

20.8 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Werknemer binnen zes maanden nadat diens Terbeschikkingstelling aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief, dat voor de Werknemer van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1.040 gewerkte uren minus de reeds door de Uitgezonden Werknemer gewerkte uren.

Artikel 21. Intellectuele en industriële eigendom(srechten)

21.1 Opdrachtnemer zal de Werknemer op verzoek van Opdrachtgever, een Schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.

21.2 Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Opdrachtnemer.

21.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

Artikel 22. Geheimhouding

22.1 Een Partij verstrekt aan een derde geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die haar ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, tenzij – en ook dan alleen voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen (laten) uitvoeren of indien op die Partij een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. 

22.2 Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever de Werknemer verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

22.3 Het staat Opdrachtgever vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Opdrachtnemer.

22.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Werknemer.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik om Google Analytics-trackingcode in/uit te schakelen.
We gebruiken functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert.